Orð dagsins – Wort des Tages

Das heutige Wort des Tages ist ein Verb:

að smakka e-ð (a) etw. probieren (Essen)

ég smakka, ég smakkaði- ég hef smakkað
z.B. Ertu búinn að smakka íslenska kjötsúpu? (Hast du schon isländische Fleischsuppe probiert?), Hann gaf henni að smakka. (Er liess sie probieren.)

Aussprache: [smahka]

Synonyme: að smakka á e-u, að bragða (a) e-ð = að bragða á e-u

verwandte Wörter: að smakkast (a) vel/illa – gut/schlecht schmecken, smakkari (m.) – Abschmecker, Verkoster, smekkur (m.) – Geschmack

Noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Wort? Dann hinterlasst einen Kommentar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *